کتاب ارتباط با ارواح که توسط نورالدین چهاردهی نوشته شده است.که دارای پنجاه و پنج صفحه می باشد.اصل رابطه با ارواح حقیقتی می باشد که نمی شود انکار کرد. چیزی که وجود دارد در این مسأله از سمت پاره ای عناصر کم اطلاع و شیاد و سودجو آمیخته با تحریفات و وسیله کسب درآمدی نامشروع شده است. رابطه با ارواح از انواع هیپنوتیزم از لحاظ علمى اصول تعریف شده است دارد و خواب مغناطیسى یکی از شیوه های علمی بسیار زیاد و ترویج آن است و البته این از عهده برخی از اشخاص مجرب و تحت شرایطی بخصوص بر خواهد آمد. احضار روح ولی به صورت اسپریتیسم شیطنتى بیش نمی باشد و به طور معمول اشخاص ساده لوح تحت تأثیر قرار مى گیرند.لفظ روح درهفت مفهوم استعمال مي گردد و معنی آنها مبدا باطني هر شي ظاهر می شود و به طور مثال هرعملي و هر مبحثی حركت عضو بدن است و مبدا اين حرکات قوه محركه می باشد كه در هر اعضا بوده و آن قوه بمنزله روح اين عمل است و مبدا آن قوه است. برای خرید کتاب ارتباط با ارواح به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ارتباط با ارواح