کتاب راز و رمز نویسندگی که به دست سعادتملوک تابش هروی نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سیزده صفحه است. اثر فوق واسه ی فراگرفتن دانش نویسندگی به طور حرفه‌ای و اصولی عرضه گشته است.در اثر راز و رمز نگارندگی شیوه ی انجام و شیوه ی بکار گرفتن اشخاص بی تجربه و تازه کار در جهت تجزیه و نگارندگی ارائه می گردد .اما کوشش و بکار بردن از عقل و ذهن و تمرین و تکرار و شکیبایی و همت در راه تهیه ی نگاشته و تحلیلی رسا و جالب ارتباط داشته با خود فرد دارد.نوشته های یک مقاله خوب برگرفته از نظر حقیقی هر اثر نوشته شده دارای وحدتی تردید نابردار داشته و نمی شود در عین واقع به چند قسمت مستقل و مجزا بخش گردد. اما از این رو که در موطن فکری و اندیشه این کار اماک پذیر و میسر است می شود گفت که مولفه های وجودی یک اثر از جمله موضوعی مشخص و ضروری و قالب کلامی و شیوه ی پرداخت و ارائه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز و رمز نویسندگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب راز و رمز نویسندگی