کتاب هفت بدن هفت چاکرا اثر اشو در برگیرنده گفتگوهای عارف بزرگ هندی است که در یکی از سخنرانی های گرداوری شده و شامل 3 سخنرانی از اشو میشود به نامهای 7 در نفس.7 بدن 7 چاکرا و رویاهای 7 بدن که تم این سه سخنرانی متصل بهم که هدف اوشو اتصال در گفتار و نفوذ کلام است تکمیل سخنان قسمت اول در قسمت دوم و خاتمه خطابه ش در بخش سوم که شامل کته های اساسی و کلیدیکه برای خلاصی از نفس کور با استفاده تلاش به یوگا و مراقبه نمودن و معالجه معنوی با استفاده از این راهکار و آموزه. و اوشو در کتاب کتاب هفت بدن هفت چاکرا اختلافات اشکار روانشناختی و روان درمانی مشرق زمین را با دیدگاه و اندیشه و فلسفه با هم ردگان این علوم در مغرب زمین را بیان نموده و از منظر رویا و دیگر زمینه به بررسی می پردازد.و اختلاف دانایی را نه فقط پیراموم رویا که با دیگر موارد هم به سخن برمیاید

کتاب هفت بدن هفت چاکرا که شامل سه خطبه از اوشو است و با نام ذکر شده به چاپ رسیده است به زبانهای بسیار ترجمه شده است و در ایران سیروس سعدوندیان بفارسی برگردانده تعداد صفحات کتاب نود سه صفحه و حجم دانلود هشتصد و پنجاه مگا بایت میباشد

 

 

 

قسمتی از کتاب هفت بدن هفت چاکرا

از جسم مادی آغاز کن. آن زمان هر نوبت دیگری برایت باز خواهد شد.زمانی که به ان دانایی داشته باشی که این دانایی صرفا برونی نیست و اگاهی درون نیز هست.اری از درون نیز میتوان همانگونه بر بدنت مسلط شوی.من قادرم با دستهایم با رویت انها مطلع شوم ولیکن حسی درونی هست هنگامی که چشمم را میبندم دستهایم دیگر وجود ندارند و نمی بینمشان اما همچنان یم حس درونی مرا اگاه میسازد که دستهای من سرجایش هست و هنوز وجود دارد.پس از بدنت بهمان شکل که از دنیای برون مشاهده میشود هوشیار نباش زیرا این مانع ورودت به دنیای درون است

حس درونی اساسا خاص است و اولین قدم حسش از درون میباشد.هنگامی که تنفر را احساس میکنی حس درونیت فرق میکند با زمانی که حس تنبلی داری و یا زمانی که فعالیت بسیار داشتی و ا زمانی که خوابت می اید مجدد این حس اختلاف دارد.این اختلافها باید جز به جز و جدا جدا معرفی و درک شود.و انگاه است که با دنیای درونت و زندگی در درون اشنا و اگاه خواهی شد

 

دانلود کتاب هفت بدن هفت چاکرا اثر اشو