کتاب سفر آسان به سیارات دیگر نام کتابی است عرفانی مربوط به عرفان شرق و عرفان هندی که توسط دو شخصیت عرفانی مشهور بودایی که در اصل به نوعی فیلسوف هستن به نامهای دانتا سوامی و اچاریای بهاکتی تالیف شده است که هر دو از عارفان بودایی هستن که با مراقبه و ریاضت و تمرین به نگرشی عمیق ماوارای رسیده و نگرش زمینیشان از کالبدشان بسیار دور و روح و دنیای درونشان پای خود را از مرزهای انسانی فرارتر گذاشته است و در این اثر با استفاده از علم یوگاه و مراقبه هایش میتوان به سیر و سفر در دنیای درون پرداخت.کتاب سفر آسان به سیارات دیگر از 3 قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت نخست به مقدمه و مسایل ابتدایی راجع به دانایی و خرد و شناخت درون ادمی می پردازد و ادمی را به شناخت انسانی غیر مادی و شناساندن دنیای غیر زمینی میپردازد و در قسمت دوم به دنیای ضد ماده پرداخته و این مفهوم را تفسیر می نماید و در قسمت اخر یا سوم به تنوع سیستمهای سیاره ای می پردازد که چی هستن و چگونه میشود به این سیارات سفر نمود

بخشی از کتاب سفر آسان به سیارات دیگر

آمالی عادی همه موجودات زنده بویژه بشر که تمدن را تجربه نموده است این بوده که تا ابد بتواند در ارامش و سعادت زندگیش را ادمه دهد.چون همه موجودات زنده در هر شکل ذاتی خویش شیفته زندگی ابدی هستند.با این وجود در این زندگی که در ان جریان داریم دچار زایش و زوال هستیم و به دلیل مرگ و تولد تا کنون موجودات نتوانسته به شادی ابدی برسند از اینرو ادمی که در امال و رویا خود مانده با شناخت علم و دانش بدنبال کشف جهان است و از اینرو یکی از سفرهای ایده الش سفر به سیارات دیگر جهان است. که این میل کاملا نرمال  بوده چون ادمی حق دارد به هر بخشی از اسمانها سفر کند چه مادی و چه غیر مادی

ایشان یعنی دو نویسنده سعی دارند با اموزش های خود انسان را به سفری به سیارات برند با روش یوگا که ادمی توانایی جابجایی و گدر از مکان به هر مکانی دیگری را داراست حتی کره های دیگر.به سیاره ها و کره هایی که تا کنون علم نتوانسته برود و در انجاست که مملو از شعف و جاودانگی میشود و از این دیار فانی از درد و بیماری و دشمنی و مرگ رهایی میابد

 

 

دانلود کتاب سفر آسان به سیارات دیگر