کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی.

هنگامی که شرکت ها بدون هیچ انگیزه ای میخواستند به نیروهای خود انگیزه بدهند کاوی موضوعی را مطرح کرد که پیشرفت را در کار تضمین میکرد که شامل تفکر و احساس بود.

کتاب برای کسانی مفید است که به کم‌ راضی نمیشوند و رویاهای بزرگ دارند.عادت هایی که مطرح میشود.

انسان ها را به شخصیت هایی ممتاز تبدیل میکند .

این عادت های موثر شامل(عامل بودن.شروع از پایان در ذهن.نخست به اولین ها پرداختن.برنده-برنده اندیشیدن.

اول فهمیدن و بعد فهماندن.هم افزایی.پیشرفت مداوم.موضوعاتی که در کتاب مطرح شده

 

شامل ۱.عامل بودن(که عامل بسیار مهمی است که به معنای مسئولیت وظایف خود را به عهده گرفتن،انتقاد نکردن از شرایط.افراد موثر مسئولیت کارهای خود را به عهده میگیرند و کارهای هوشمندانه آنها علتش تصمیمات پخته خودشان است

۲.شروع از پایان در ذهن.که به ما کمک میکند که زندگی مان در آینده را بتوانیم پیش بینی کنیم که به این موضوع اشاره دارد که اگر هدف خود را ندانید هر مسیری را که ببینید جذب میشوید و در اصل به این موضوع اشاره میکند که هدفی را که میخواهید به آن برسید در ذهن خود مجسم کنید تا محقق شود

.۳.به اولین ها پرداختن.روش های تصور هدف را نشان میدهد.

۴.برنده بودن و اندیشیدن.شخصیت های موثر ذهنیت برنده دارند که این تفکر به انسان کمک میکند تا با شیوه های هوشمندانه به این تفکر دست پیدا کنیم

.۵.فهمیدن و فهماندن.در آغاز به دنبال فهمیدن بروید و دوم سعی کنید به دیگران یاد بدهید و به نکته دیگری اشاره میکند که به مسائل از نگاه دیگران نگاه کنیم

.۶.عادت ششم ترکیب تمام عادت ها با هم است

 

.

دانلود کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی