کتاب قدرت در درون شماست  اثر لوئیز ال.هی

کتاب حاضز به خواننده را آگاه میسازد که چقدر ایشان قدرتمند میتواند باشد.و بهمین روال کتاب قدرت در درون شماست  نشانگر عقاید  و  نظرات نویسنده این کتاب یعنی لوئیز ال هی میباشد که با جستجویی موشکافانه  و انجام نتایج و راهکارهای حاصل از این تحقیقات قادر به حل بسیاری از مشگلات شده اس.

بارزترین  موضوع کامل کتاب قدرت در درون شماست مطرح ساختن موضوعی باسم قدرت درون میباشد که لوئیز ال.هی ا باور دارد با دانش و بدست اوردن این قدرت درونی می توان بسیاری از مشگلات زا ازمیان برد.

و هرچقدر با قدرت درونی‌ خود بشود متصل شد و ارتباطی درست ایجاد کرد می توان در بسیار از حیطه های زندگی این مشگلات را رفع نمود

نویسنده  باور دارد است  نیرویی در درون ما انسانها  یافت میشود که می‌توان  زندگی ادمی را به سمت یک زندکی کامل و سالم همراه با رابطه های درست و شغلهایی مناسب پیش ببرد. و قادر است هر مدلی از خوشبختی را  برای ما انسانها هدیه دهد. و برای رسیدن و بدست اوردن به این خوشبختی و این خوبیها  لازمست نخست باورمان را قدرتمند کنیم که اری امکان پذیر است،

و پس از آن  میبایست مایل بود شیوه هایی را در زندگی‌مان پدیدار سازیم که پدید اور شرایطی متفاوت میل ما میباشند. و اینگونه ما   توسط رجوع نمودن به درون و مستحک شدن  به قدرتی درونی که حال ساخته و پرورش دادیم .داناییم که چه کارها و چه اتفاقات و چه چیزی برای ما مفید بو که انجام داده یا انجام ندهیم  توسط دانایی و کشف قدرت درون زندگی را بسوی یک زندگی کامل و رضایت بخش و توانایی قدرت درون و استفاده اش در زندگی بسیار از این مشگلات امروزی را حذف و رفع می نمایی

 

 

دانلود کتاب قدرت در درون شماست اثر لوئیز ال. ھید.

 

 

کتاب قدرت در درون شماست توسط کاربر ارسال شده چنانچه کتاب حاضر حق نشر داشته لطفا در همین نظرات گزارش دهید تا در اسرع وقت لینک دانلود حذف گردد