آنچه که راجع به پیکار با تبعیض جنسی باید گفت این کتاب ارزنده  که موضوعی اجتماعی سیاسی روانشناسی دارددرباره  پاک سازی جامعه تا خانه از کلیشه های تبعیض جنسی است ب و در این مورد با استدلال و بررسی موشکافانه به دلایل و موجبات این تبعیض میپردازد.برای خرید کتاب پیکار با تبعیض جنسی تماس بگیرید

 

دانلود کتاب پیکار با تبعیض جنسی