کتاب چه کسی پنیر مرا برداشته است که توسط اسپنسر جانسون نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. قسمت های ساده و پیچیده وجود انسانی چهار شخصیت توهمی داخلل این داستان انباشته شده است.دو موش به اسمهای اسنیف و اسکاری و دو آدم کوچک به اسمهای هیم و هاو آنها بی دقت به سن و جنس و نژاد یا ملیت بیانگر قسمتهای ساده و پیچیده وجود ما می باشد.کتاب چه کسی پنیر مرا برد در سال هزار و نهصد و نود و هشت چاپ شده است و از آن تاریخ ده میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است و پرفروشترین کتاب ظرف ده سال از چاپ آن به دست اعلام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چه کسی پنیر مرا برداشته است تماس بگیرید

دانلود کتاب چه کسی پنیر مرا برداشته است