کتاب سه حکیم مسلمان که به دست سید حسین نصر نوشته و با ترجمه احمد آرام انجام شده است. داخل این نوشته تلاش شد تا تحت لوای اندیشه و اعتقادات سه تن از مهم و مشهور ترین حکمای اسلام که ابن سینا و سهروردی و ابن عربی و ضمنا مکتبهای بزرگ مشائی و اشراقی و عرفان نظری همچنان تا اندازه ی روشن شود و پیکر علوم اندیشه و معارف اسلامی به صورت کامل تا آنجا که در این مختصر گنجد نمایان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سه حکیم مسلمان تماس بگیرید

دانلود کتاب سه حکیم مسلمان