کتاب افسانه حوریهای بهشتی که به دست جمال پورمینه نوشته شده است.حور العین چه چیری می باشد.برای چه می بایست درباره ی آن صحبت نماییم. آیا مسئله هفتاد و دو حوری در بهشت واقعیت دارد.ارتباط زن و مرد در بهشت چطور می باشد و برای چه اندام زنان به این صحبت وارد شده می باشد. تمامی این سولها و همچنان سوالات خیلی زیادی دور و اطراف این حرف مطرح شده می باشد که به صورت یقین تا به حال تفسیر صحیح و قابل قبولی از آن ارائه نشده می باشد. در سایت تفسیر پیشرفته قرآن کریم پرده از بحث ها و حرفها بر خواهیم داشت که سال ها و همچنان قرن هاست به سبب یک باور غلط در اندیشه ی مسلمانان ایجاد شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه حوریهای بهشتی تماس بگیرید

دانلود کتاب افسانه حوریهای بهشتی