کتاب آرمانهای فاطمی که به دست سعادت ملوک تابش هروی نوشته شده است.از ما بقی آدمها ارزشی دارند و آرمانهائی را هم که در صورت دقت قرار می دهند و بنابر طبیعت ذاتی خود از باقی آرمانها بلیغ تر و تاثیرگذار تر و سعادتبارتر و آدم سازتر است. آن چیزی که واسه ی هر آدم حقیقت بینی و یقینی و شک نابردار خواهد بود این می باشد که در بین آدمها که همانند پیام آوران الهی و تربیت یافتگان مکتب آنها و هم از دید شناخت تکمیل شده و تمام جانبه آدم و سرمایه های بی سبب و ربانی او هم از دید ارزشمندی و احترامی که به خود و این سرمایه ها داشته است و هم از دید محبت و دلسوزیی که در مقابل به خود و کمال و غنا و سعادت و راحتی خویش دارند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آرمانهای فاطمی تماس بگیرید

دانلود کتاب آرمانهای فاطمی