کتاب هبوط در کویر که به دست دکتر علی شریعتی نوشته شده است.کویر تاریخی که به طور جغرافیا نمایان شده است. کتاب خیلی مشهور هبوط در کویر از بهترین نوشته های دکتر علی شریعتی می باشد که جلد سیزده از نمونه های جمع شده اثرهای آن یار سفر نموده را به وجود آورده است.هبوط در کویر عنوانهای اثری می باشد که اول در دو کتاب با عنوانهای هبوط و کویر به انتشار رسیده‌اند.شریعتی در قسمت نخست کتاب با معنی و مفهوم هبوط داستان سمبلیک آدم و هبوط او را از بهشت می نگارد که در واقعیت فلسفه‌ تاریخ او می باشد که به زبان نماد و سمبل حکایت شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هبوط در کویر تماس بگیرید

دانلود کتاب هبوط در کویر