کتاب حقیقت روح انسان که به دست عباس کلهر نوشته شده است.در نوشته ی پیشین همچنان با عناوین اشراقات ربّانی درشناخت انسان مسائل پیرامون واقعیت آدم از شروع تا انجام را که برگرفته از بحث های اندیشمندانه و قرآنی و عرفانی درمورد روح آدم بود آوردیم و اثر فوق همچنان ادامه متون کتاب اشراقات می باشد ولی با عنوان جدید و بدین منظور که نام کتاب با محتوای آن تناسب زیادی داشته است. حال به این سبب که سفر آدمی همچنان از دانه ی نطفه شروع شده است و در طول منازل می نماید تا ملاقات ربّش است.در این نوشته بعون الله کوشش شده مطالب دقیق و ظریف معرفت نفس و شناخت روح ادمی تا اندازه ی توان به زبانی ساده بیان شود تا فرد زیادتر بتوانند آن را مطالعه فرمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حقیقت روح انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب حقیقت روح انسان