کتاب قرآن و فروپاشی ابر قدرتها که به دست داود بهرامی سیاوشانی نوشته شده است.از دکتر شریعتی اثری به یادگار برایمان مانده است که می شود آن را یکی از بهترین رویدادها و تفاسیر دوران وقتت او دانسته است. او در اول اثر خویش گفته است که درس امشب از یک سوره قرآن می باشد و نمایان کننده ی آن است که گویی هم چنان نازل شده و خطاب به مسلمین هم چنان جهان است و شأن نزولش به صورتی می باشد که مسلمانان جهان در حال فوق دارند و آن سوره روم است که یک پیغامی شگفت انگیز زنده و نیرومندی به تمامی روشنفکران مسئول دوران ماست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قرآن و فروپاشی ابر قدرتها تماس بگیرید

دانلود کتاب قرآن و فروپاشی ابر قدرتها