کتاب براهین اثبات خدا که به دست مصطفی ملکیان نوشته شده است.برهان‌های اثبات خدا در استدلال‌هایی واسه ی ثبت کردن وجود خدا با شیوه های اندیشه . معتقد بودن به وجود داشتن خدا یکی از مهمترین اعتقادات دینی نزد یاران ادیان الاهی به حساب می‌آید. به این سبب در زمانهای گوناگون متفکران در کوشش بوده‌اند تا صورت‌بندی قابل اثباتی واسه ی استدلال‌های اثبات پروردگار انجام دهند. نتیجه این کوشش ها به وجود آمدن برهان‌های متعدد واسه ی اثبات وجود خدا در سنت‌های گوناگون ذهنی است. بعضی از این برهان‌ها که در سنت کلامی و فلسفی اسلام مورد دقت قرار داشته اند بدین قرار می باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب براهین اثبات خدا تماس بگیرید

دانلود کتاب براهین اثبات خدا