کتاب دورکیم خودکشی و مذهب که توسط پسکو سولیدو نوشته شده است.که دارای بیست و نه صفحه می باشد. داخل این اثر صحبت هایی ارتباط داشته با روابط مذهبی و خودکشی مورد بحث قرار گرفته است.و در آن از یک طرف از داده های تجربی و از سمت دیگری از ببرسی های نظری دورکیم درمورد نیروهای حمایتی اذهاب بهره مند گشته است . صحبت این می باشد که قضیه مورد بررسی قرار دادن دورکیم می بایست با مطالب تاریخی و اجتماعی ارتباط داده شود و هر پژوهشی می بایست قادر باشد سازوکار اجتماعی حقیقی این عمل را نمایان کند . بررسی و پژوهشهای مسیر و راه های تاریخی سبب ویژگیهای شرح شده از مذهب در تجزیه های مورده های نو و تازه خواهد شد و از آن اساسی تر به شرح استقرایی پایه های نظری دورکیم ختم می شود . حل نمودن اثرهای مذهب بر نرخ خودکشی در قبیله های جمعیتی اجتماع آمریکا در سال هزار و نهصد و هفتاد نمایان می کند که مذهب هم اکنون بر نرخ خودکشی اثرهایی خواهد گذاشت. این گونه که نرخ گرایش به خودکشی در بین اذهاب کاتولیک و پروتستا نهای انجیلی کمتر و در بین مذهب های پروتستان های بنیادی زیادتر می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دورکیم خودکشی و مذهب تماس بگیرید.

دانلود کتاب دورکیم خودکشی و مذهب