کتاب دروس اخلاق اسلامی که توسط عبدالحسین خسروپناه نوشته شده است.که دارای صد و نود و هشت صفحه می باشد.اخلاق علمی و اندیشه ای می باشد که از مهمترین بعد های زندگی آدمی صحبت می کند . تمام ما انسانها با این سوالات روبرو هستیم که چه می بایست بکنیم و چه نباید کنیم. آیا داخل دادگاه می بایست که واقعیت را بگوییم.آیا آزار و اذیت کردن بد نمی باشد.آیا فرار نمودن از زندان ناپسند می باشد.آیا نمی بایست حرف و صحبت دروغ بر زبان جاری نمود و این سوالات که به رفتار و عملکرد آدم ها ارتباط داشته منشأ رخ دادن سواات جدیدی شده است.اخلاق در لغت به معنی و مفهوم صفت نفسانی یا هیأت راسخه می باشد که آدمها در اثر آن حالت نفسانی و بدون فکر نمودن افعالی را انجام خواهند داد. این مفهوم لغوی فضائل و رذائل را در بر گرفته است و اخلاق را به فاضله و رذیله تقسیم می نماید. اما در کلمه و اصطلاح معنی ها و مفاهیم مختلفی وجود دارد که دقت به آنها مبحث فوق را به صورت دیگری آشکار می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دروس اخلاق اسلامی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دروس اخلاق اسلامی