کتاب خرافات در مکتب مسیحیان که توسط محمد حسینی شیرازی نوشته شده است.که دارای بیست و نه صفحه می باشد.در اثر فوق به پژوهش مسئله خرافات و تحریفات کتاب مقدس انجیل پرداخته است.اشخاص دانشمند هنگامی به مضامین مندرجه در این اثرها نگاه می کنند به درستی متوجه شده و می فهمند که ساحت مقدس حضرت موسی و عیسی از این افطراها و خرافات منزه بوده برای آنکه در دوران این پیامبر نسبت‌های منافی عفت و تناقضات نسبت به فرستاده پروردگار که می بایست درس اخلاق و عفت و انسانیت به مردم یاد دهد زیادتر از اندازه ی تصور است.مسلمانان و حضرت موسی و حضرت عیسی را از پیامبران اولوالعزم می دانند و به ساحت مقدسشان احترام گذاشته و کتابهای تورات و انجیل اصلی را که به آن دو بزرگوار نازل گشته کتاب مقدس و آسمانی دانسته اما اعتقاد دارند که نسخه درستی از کتاب مقدس در دست یهود و نصارا نبوده و این کتاب‌های که به اسم کتاب مقدس چاپ می‌کنند بیشترش افسانه بوده که شاگردان و بعضی دیگر به دست خود درمورد رفتار و دستورات حضرت موسی و حضرت عیسی نگاشته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خرافات در مکتب مسیحیان تماس بگیرید.

دانلود کتاب خرافات در مکتب مسیحیان