کتاب اسلام و اومانیسم که توسط دکتر احمد بهشتی نوشته شده است.که دارای نه صفحه می باشد.مقاله ای که در روبروی شما قرار دارد مطالب انتخاب شده ای از سخنرانی دکتر احمد بهشتی که درمورد نگاه اسلام به اومانیسم دارد. گفتنی می باشد که همه ی استنادات این گفتار به طور لازم از نظر و دید صفحه اندیشه روزنامه کیهان نبوده است.واژه ی اومانیسم ریشه یونانی داشته و از ریشه امانیتاس یونانی گرفته شده می باشد و خود این مسیر هم در یونان ریشه داشته است. می شود گفت که مکان به وجود آمدنش و مولدش یونان بوده است. برای آنکه داخل یونان تعلیماتی که متصل به نیاز و ارزش های آدمی بوده است به بشر داده می‌شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسلام و اومانیسم تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسلام و اومانیسم