کتاب ابعاد حج در قرآن که توسط ناصر شکریان نوشته شده است.که دارای بیست و یک صفحه می باشد.دعاها و عبادت هایی که با عنوان اهداف آفرینش آدمی تغیین شده است رازهایی دارد که این اسرار غیر از آداب و حکم های ظاهری عبادات است. نوعا عبادات و فرائض پروردگار با اختلافات درجه های بسیار زیاد که به همدیگر دارند واسه ی تقویت بعد روحانی و نفسانی و در سمت سیر و سلوک آدمی وضع گشته تا از عوالم جسمانی به عوالم روحانی تکامل پیدا نماید و به رتبه ی قرب الهی رسد.موسم حج علل خصوص بر امرهای معنوی یکی از مناسب‌ترین روزها واسه ی مبادله فرهنگی و انتقال نیازها و ارزشها در میان مسلمین دنیا می باشد و اثرها و برکاتی از این مسیر نصیب اسلام و مسلمین می شود و موجب پیشرفت و شکوفا سازی زائران خانه پروردگار را فرام می کند. برای آنکه ایمان و بینش دینی حج‌گذار در گذرگاه‌های حج از ناخالصی‌ها جدا و اصلاح می شود و در نتیجه حج‌گذار به فرهنگ ناب محمدی دست پیدا می نماید و چه آنکه حج یک زمانه ی عملی آموزش دین واسه ی هر زائر بوده که تا هر مسلمانی آن را در همه ی عمر حداقل یک دفعه پیاده نکند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ابعاد حج در قرآن تماس بگیرید.

دانلود کتاب ابعاد حج در قرآن