کتاب یاد او که توسط آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نوشته شده است.که دارای هفتاد و پنج صفحه می باشد. اثر فوق با موضوعات بسیار زیاد و کامل ذکر مباحثی را ارائه داده است.با آنکه انسانی به اقتضای فطرتش هم اکنون خواهان آرامش دل و آسایش خاطر بوده و در عین حال در خیلی از زمانها دچار دلهره‌ها و استرس و دلشوره می‌شود و کثرت دلهره‌ها و اضطراب‌ها در این ایام به جایی خواهد رسید که برخی از اندیشمندان غربی دلهره و اضطراب را فصل ممیز آدمی تلقی نموده اند و به گونه ای که این اضطابها و نابسامانی‌ها و پریشانی‌های روحی و روانی معلول از خود بیگانگی و از بین رفتن پیوند با سرچشمه نیکی ها و پاکی‌ها و زیبایی‌ها است.بله آدمی که یک موجود بسیار کوچک و ضعیف و پر از نیاز در صورتی خواهد توانست بر نابسامانی‌های روحی و روانی خود فایق آید که با رابطه ای از ته دل با سرچشمه امام نیکی ها و پاکی‌ها خداوند با محبت و صفا و با حاضر شدن در محفل انسانها خالق یکتا روانش را آرامش دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یاد او تماس بگیرید.

دانلود کتاب یاد او