کتاب قرآن کریم و زمینه های اقتصادی که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای صد و نه صفحه می باشد.نگاشته ی فوق به ارایه دادن فهرست های آیه های اقتصادی و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم پرداخته است. بر پایه ی این تحقیقات شماره آیات اقتصادی به هزار و صد و چهل و سه مورد رسیده است که در صد و یک سوره ذکر شده است و می شود با عنوان منابعی واسه ی اقتصاد محققان و دوستداران به مباحث اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این آثار در سال های قبل از انقلاب و در آخر دهه چهل به طور فردی و با نبود امکانات تحقیقی حاضر اما با توجه بسیار زیاد بر تمام آیه های قرآن کریم نوشته شده است. شیوه ی حضرات معصومین در اقتصاد و معامله اموال و مفسدان اقتصادی و کنگره اقتصادی و فشار اقتصادی و آرایش اقتصادی و عذاب اقتصادی و انفاق و بخل و ربا بعضی از موضوع هایی هستند که فرهنگ موضوعی اقتصاد آن را ارایه داده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قرآن کریم و زمینه های اقتصادی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قرآن کریم و زمینه های اقتصادی