کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی که توسط رضا برنجکار نوشته شده است.که دارای صد و دوازده صفحه می باشد.علم فرق و مذهبها یکى از اندیشه های کهن و دیرپاى اسلامى می باشد که از قدیم و سده هاى اولیه ی اسلامى پا گرفته و هم اکنون مورد دقت دانشمندان اسلامى قرار گرفته است. یکى از عاملهای پویایى و پایندگى این علم پیوند نزدیک بودن آن با زندگی دینى و فرهنگى کامل اسلامى است. هر اندازه که اثرهای باقی مانده و بر جاى مانده نمایان مى کند که هم اکنون نوعى تعصب و روحیه تقابل بر این علم سایه افکنده است و داورى هاى غلط گاه صورت و چهره ی کاملا غیر حقیقی از اتفاقات و جریانهاى فکرى مخالف به نمایش گذاشته می باشد ولی با تمام اینها هیچ تاریخ شناس و پژوهنده تاریخ تفکر اسلامى از این علم بى نیاز نمی باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی