کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا که توسط سیدعلی ناظم زاده نوشته شده است.که دارای سی و هشت صفحه می باشد. در این نوشته کوشش فراوان شده علل خصوص بر اشاره ای گذرا به فلسفه حق و حقوق طبیعی آدمی سیر دگرگونی تفکرات حقوق بشر از زمان نادانی تا حال حاضر مورد تحقیق قرار گیرد و زمینه های اجتماعی این تفکرات و نقوش مدرنیته در آن و تجزیه و تحلیل گشته و عاقبت ضمن اشاره به اصلهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چهار نظر و دید گوناگون درمورد حقوق بشر همچنان دقت شده است. در جهان جدید و حقوق بشر به مسئله ای بسیار مهم و حیاتی در هر کشوری مبدل گشته و در اجتماعی مثل ایران با همه ی عقب ماندگی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی این مسئله می بایست جایی مهم و اساسی در تفکر روشنفکران داشته باشد. حقوق بشر معنی و مفاهیمی بسیار بزرگ در تفکرات آدمی است.مفهوم حق و حقوق از قرن ها قبل و احتمالا بعد از بنیان نخستین جامعه و نظام های اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا تماس بگیرید.

دانلود کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا