کتاب عاقبت بخیران عالم که توسط علی محمد عبداللهی نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و سه صفحه می باشد.اثر فوق درمورد وادی طلب یكی از هفت وادی عرفان و وظیفه های طالبان مسیر و خطرات این مرحله به نوشتن درآمده است.این کتاب عاقبت بخیران عالم بیان شده است که اگر کسی در حقیقت از فهم عیوب و گناهان خویش ناراحت گردد و قلبا دوستدار به ترک آن ها گردد و این اثر قلبی همراه با تصمیم بر ترک آن ها و خود به خود در تضعیف آن صفتها منشأ اثر انجام می گردد. اگر شخصی عزم و اراده قوی بر صورتگیری بر راه درست داشته باشد خواهد توانست صفنهای رذیله را از خویش دور سازد و خود را به والاترین مقام انسانی رسانده و سرانجام بخیر شود.دورانی كه نور بیداری بر قلب سالك تجلی پیدا کند و باران رحمت خداوند بر دل محزون از معاصی او ببارد درد طلب دامن‌گیرش شده تا به پشتوانه كرم الهی و مدد سبحان در پی چاره‌ای از سمت پروردگار واسه ی شفای الم خود باشد. دارالشفای تالمات روحانی توسل به امر الهی و تمسك به امور اهل بیت عصمت و طهارت می باشد كه موجب تعالی و رشد طالبان مسیر است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عاقبت بخیران عالم تماس بگیرید.

دانلود کتاب عاقبت بخیران عالم