کتاب عارف و کمال که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.عرفان چه چیزی می باشد.عرفان جهانی سرشار از رمز و اسرار و بسیار پیچیده می باشد که در دنیای حال حاضر از ریشه های ناب خود خیلی فاصله گرفته و هم اکنون با چالش ها و آسیب های زیادی روبرو گشته و مقابله نموده است.با دقت به استقبال بسیار پهناور و زیاد که محققان و پژوهنده های مسیر واقعیت از معارف عرفان موجود دارند و ضرورت داشتن بازشناسی آسیب های عرفان رایج قبل از پیش خویش را نمایان و آشکار می کند.نوشتار فوق تفاوت های اندیشه و دانش اخلاق را با علم عرفان مورد تحقیق قرار می دهد و علل خصوص کمال خواهی اخلاقیان را به نقد کشانده است و بر این نکات تاکید می نماید که یک دیار آباد بس است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عارف و کمال تماس بگیرید.

دانلود کتاب عارف و کمال