کتاب تذکره الاولیا که توسط عطار نیشابوری نوشته شده است.که دارای سیصد و بیست صفحه می باشد.در این اثر از افرادی همانند اویس قرنی و ابراهیم ادهم و رابعه عدویه و ابوحنیفه و شافعی و احمد حنبل و محمد باقر یاد شده است.تذکره الاولیاء اثری عرفانی می باشد که به نثر ساده و در بخش هایی مسجع در توضیح حال و احوال بزرگان اولیاء و مشایخ صوفیه و به زبان فارسی نگاشته شده به دست فریدالدین عطار نیشابوری است. این اثر برگرفته بر مقدمه و هفتاد و دو باب که هر کدام به زندگی و حالات و تفکرات و صحبتهای یکی از عارفها و مشایخ تصوف پرداخته است و ذکر مکارم اخلاق مواعظ و صحبتهای حکمت آمیزشان در این اثر آورده شده است.اولین باب به حالتها و فرموده های امام جعفر صادق و باب هفتاد و دوم به حسین بن منصور حلاج اختصاص پیدا کرده است. نوشته های با اعتبار تذکره الاولیاء تا قرن دهم هجری برگرفته این هفتاد و دو باب است.ولی بعد از قرن دهم فصل های دیگری با عنوان ذکر متأخران از مشایخ کبار بر این اثر افزوده گشته که حالتها و صحبتهای بیست و پنج تن از عارفان قرن های چهارم و پنجم را شامل می شود. برای خرید کتاب تذکره الاولیا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تذکره الاولیا