کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی اثر شروین وکیلی یکی از کتب ارزنده و میتوان گفت رفرنسی که نتیجه تلاش و تدوین تحقیقات بزرگان تاریخشناس و باستان شناس که راجع به اسطوره و تاریخ بابل باستان پژوهش نموده و جناب وکیلی با استفاده از این اسناد و منابع رساله ای را فراهم ساخته ساده و روان و پر محتوا و ما را با تاریخ گذشته بابل و بخصوص بخش اسطوره ی آفرینش بابلی اشنا می نماید.

همانطور که می دانید انومالیش یکی از قدیمیترین  افسانه ها پیرامون آفرینش جهان شناخته شده است.سروده ای برجا مانده بر لوح به زبان سومذی و سپس نقل قو به زبان اکدی.در کتاب حاضر توضیحی بر ظهور مفاهیم آفرینش هستی در دنیتی باستان و تفسیر اسامی الهی مورد نقد قرار داده شده است. و متن های یونانی و اوستایی تا عبرانی را با یکدیگر مقایسه و بازبینی نموده تا شرحی درست از پیدا کردن  مفه.م افریدگار به جایگاه معماری جنکاور دستیابد.و یکی از ویژگی های ارزنده کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی این بوده که متن متن انوماالیش بفارسی ترجمه شده نیز اوره شده است.

 

 

دانلود کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلیدانلود کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی