پیرامون کتاب عیسی اسطوره یا تاریخ؟

 اثر آرچیبالد رابرتسون

كتاب کتاب عیسی اسطوره یا تاریخ؟ از آثار تحقیقی ادیان  با استدلال علمی و اسناد معتبر تاریخی و مذهبی است.كه به حضور و جود واقعی  عيسى مسيح پرداخته و با استنادهای تاریخی بسیاری از سوالهارا جواب میدهد

 آرچیبالد رابرتسون  با بررسی و تحقیقی کامل در رفرنسهای ادیان و  باستانى به یک دیدگاه کامل میرسد که بر اساس این نتیجه گیری کاملا موضع محقق مشخص میشود.

ما به جواب یکی از اصلیترین پرسشهای تاریخی راجع به مسیحت و حتی تکمیل و صحت تاریخ ادیان جهان میرسیم.

نویسنده از که محققان برجسته انگلیسی در زمین ادیان و تاریخ مذاهب بود در کتاب خود تمامی دیدگاهی مواق و مخالف راجع به شخص مسیح را بررسی میکند و با توجه  سندهای معتبر صدر مسیحیت و انچه که مکتوب و حتی به تصویر کشیده شده است. رساله خود را با پاسخی کاملا پایان میدهد

 

 

 دانلود کتاب عیسی اسطوره یا تاریخ؟