دانلود کتاب بهگود گیتا

 گیتا را هندوان جوهر مذهب و فلسفه هندو میشناسند. و از قرائت آن لذت میبرند.

رویهمرفته در میان ادبیات مختلف هندو گیتا منظم تر و پر معنی تر و با اندیشه مذهبی و فلسفی تنطیم گردیده و نظمش توصیفی و ادبی است.
از نظر یک هندوی دین باور گیتا در عین حال کتابی فلسفی است.

از دید مذهبی هم مورد تقدیس میباشد و در نتیجه مطالب این کتاب تا کنون کهنه نشده و میتوان انرا میوه لذیذ و ثمر شیرین و پر ارزش ادبیات هندو خواند.
در گیتا جنگ افسانه یی دو خانواده پاندوان و کوروان مورد بحث و تحلیل فلسفی قرار گرفته است.

 دکتر تاراچند عالم برجسته هند میدان این جنگ را وجدان بشری تصور کرده که در آن نیکی و بدی همیشه به مبارزه مشغول اند.

در گیتا کرشن میخواهد از جن معنی دقیق این مبارزه را که ریشه ان در خوی دوگانه ادمی جای گرفته درک نماید.
این خوی دوگانه بشری بمثابه مفهوم جهاد اکبر و جهاد اصغر می باشد که در معارف اسلامی به ان اشاره شده است.

منظور از جهاد اکبر مجاهده با نفس و زبون ساختن و مغلوب نمودن ان است.

و از این جهت این جهاد را اکبر می گویند که جهاد با نفس از جهات مختلف مشکلتر از جنگ در میدان کارزار است.زیرا نفس اماره دشمن درون است و دشمنان دیگر خصم برون.
مباحث گیتا به 18 گفتار یا بخش تقسیم میگردد

 

برای خرید کتاب بهگود گیتا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب بهگود گیتا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 ترجمه فارسی حاضر بهگودگیتا طاهرا در زمان محمد داراشکوه صورت گرفته و منسوب به اوست.

داراشکوه در دوران دوم حیات ادبی و فرهنگی خود به کتب هندویی توجه وافر پیدا کرد.
نخستین بار درصدد برامد میان دین اسلام و مذهب هندو وجوه مشترکی پیدا کند .

بدین منظور کتاب مجمع البحرین را در چهل و دومین سال خود یعنی در سنه 1065 هجری قمری به زبان فارسی تالیف کرد

 و سپس مهابهارت را که در زمان اکبر شاه نقیب خان قزوینی از متن سانسکریت به فارسی ترجمه کرده بود.

از نو تحریر نمایید و بخش گیتا را که نقیب خان از قلم انداخته بود به فارسی نقل ئ بر تحریر نو مهابهارت بیفزاید و در این امر توفیق یافت

 

 

دانلود کتاب بهگود گیتا