دانلود کتاب یشت ها اثر ابراهیم پورداوود دو جلدی

 همان ذوق لطیف سخن سرایان ما که در اشعار عهد سامانیان و غزنویان و سلجوقیان مشاهده مکیشود در سروده های یشتها نیز هویداست
و با این فرق که غالب قصاید شعراء در مدح پادشاه و وزیر و حاکمی است با مید صله و جائزه ای ما یشتها در ستایش پرودگار و نیایش فرشتگان است.
بامید پاداش روز واپسین از انکه یشتها را بقصاید شعرا تشبیه مردیم نکند چنین تصور شود که کسی انها را با خیال خود سروده است.
مقصود این است که یشتها با تعبیرات شاعرانه سروده شده است مضامین انها عبارت از سنت هایی که از زمان بسیار کهن پشت به پشت میان ایرانیان میگردیده و قدمت برخی از انها تا بعهد اریایی هند و ایرانی میرسد.
و نظایر انها در ویذبرهمنان نیز موجود است همانطوری که فردوسی داستانها و سنت های قدیم را بنظم دراورده مدون ساخت.همانطور یشتها برشته نظم کشیده شده است.
یشتها بعد از گاتها و هفتها قدیمترین اجزا اوستاست.
برخی از جملات و تعبیرات آن نامفهوم و مبهم است و هیچ جای تعجب هم نیست که این طور است.
بسا از اشعار خاقانی برای ما امروز پیچیده و نامفهوم است درصورتی که از حیث زمان فقط هفت قرن از شاعر شیروانی دوریم و زبان فارسی ان عهد تا به امروز فرق قابل ذکری نکرده است

برای خرید کتاب یشت ها اثر ابراهیم پورداوود نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب یشت ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب یشت ها جلد اول

دانلود کتاب یشت ها  جلد دوم