دانلود کتاب تاریخ تمدن اسلام اثر جرجی زیدان

 

 شکی نیست که تاریخ اسلام یکی از مهمترین تواریخ عمومی جهان میباشد.زیرا تاریخ مزبور عبارت از تاریخ تمدن سراسر جهان در قرون وسطی است و یا بهتر بگوییم تاریخ اسلام مانند حلقه ای است که تاریخ دنیای قدیم را بتاریخ جدید وصل میکند.
از تاریخ اسلام تمدن جدید سرزده و تمدن دنیای قدیم به ان پایان یافته است.
سالها بود که ما به مطالعه تاریخ اسلام مشغول بودیم و همینکه از امور مجله الهلال فارغ میشدیم به تاریخ اسلام می پردازیم و بر حقایق تاریخی اسلام تعلیق و حاشیه مینگاشتیم و یادداشت میکردیم باین امید که تاریخ مفصلی در ان باره بنویسیم.مکرر در مکر نیت خود در ان خصوص اعلام داشتیم و هنوز هم با یاری خداوند بهمان عزم و نیت هستیم.
ما معتقد بوده و هستیم که خوانندگان عرب زبان به مطالعه و انتشار تاریخ اسلام نیازمند میباشند زیرا تاریخ اسلام عبارت از تاریخ زبان و ملت و ممالک آنان میباشد بلکه تاریخ اسلام چیزی جز تاریخ تمدن و اداب و عادات ملل عرب زبان نمی باشد و نظر بهمان عقیده هر موقع که فرصتی بدست می اید مطالبی از تاریخ اسلام با تناسب موقع و زمان منتشر میساختیم و اذهان عمومی را با در نظر گرفتن اختلاف طبقاتی و تفاوت مراتب علم و فهم انها برای شنیدن و خواندن تاریخ اسلام اماده میکردیم.

برای خرید کتاب تاریخ تمدن اسلام اثر جرجی زیدان نسخه چاپی اینجا تماس بپیرید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

تا کنون شش داستان از مهمترین وقایع تاریخ اسلام منتشر کرده ایم که مربوط به آغاز تمدن اسلامی تا واقعه قتل ابن زبیر و انتقال خلافت بعیدالملک مروان میباشد.
خوشبختانه خوانندگان باین نشریات توجه خاصی پیدا کردند و برای درک حقایق تمدن اسلام اشتیاق بسیار نشان دادند بعلاوه نویسندگان دانشمند عرب زبان ارتباط تمدن اسلام را با تمدن جدید غرب متوجه شدند و متوالیا در این موضوع با ما مکاتبه کرده نظر مارا خواستند از انرو درصدد برامدیم که ضمیمه سال دهم الهلال را کتابی ترتیب دهیم که از تاریخ اسلام و ارتباط ان با تمدن جدید غرب در ان بحث شود.

 

دانلود کتاب تاریخ تمدن اسلام اثر جرجی زیدان جلد اول , دوم و سوم

دانلود کتاب تاریخ تمدن اسلام اثر جرجی زیدان جلد چهارم و پنجم