دانلود کتاب زندگانی مانی اثر محمدتقی بهار (ملک الشعراء)

 مانی یکی از کسانی است که بسبب محو شدن کتب و از بین رفتن تقریبا تمام آثار و گفتار او عالم را از خود بیخبر گذشاته و هرچه از او شنیده شده است از زیر قلم دشمنان وی بیرون آمده است.

 اتفاقا مانی هم در مشرق و هم در مغرب دشمنانی داشته است که اخبار خود و اتباعشرا مفرضانه و بطور دلخواه رقم زده و اورا هر طور که خود میخواسته اند بعالمیان معرفی کرده اند.
مطابق مذهب اسلام ما نمی توانیم مانی را پیغمبر بدانیم و قتل مانویه در اسلام و عدم قبول جزبه از آنان جز در یک فقزه چنانکه خواهیم گفت.
هم موبد این معنی است که مسلمین مانی را بنبوت قبول نداشتند و اورا مشرک و تعلیم ویرا زندقه و الحاد دانسته اند.
حقیر هم که از وی بحث مینمایم اولا بموجب امر و اشره ایست که درینباب شده و ثانیا محض روشن ساختن یکی از مسائل متداوله عصر و آشنا شدن باسرگذشت یکی ارز رجال عمده ایران قدیم است. که روز بروز در عصر ما بسبب قوت فکر و طرز بیان و صنایع ظریفه و اقتدار شاعرانه اش اهمیت
پیدا کرده و پس از زردشت یکی از نویسندگان فاضل و گویندگان حکیم و صنعتگران بزرگ ایران قدیم را بعالم معرفی میکند.
دانستن سرگذشت عجیب و غریب شخص و تعالیم و پیروان معروف او که از چین تا تا اندلس و از هند تا فرانسه را بسرعت زیر هنگامه های تاریخی خود گرفته و امروز هم گروهی انبوه از المانی و انگلیسی و فرانسوی.امریکایی و ایرانی و غیره را بخود و کتب و اشعار خود مشغول داشته

 

 

 

دانلود کتاب زندگانی مانی