روی جلد کتاب در متن اصلی نوشته شده پرواز 714 که شرح کاجرای تن در سفر به سیدنی است با پرواز شماره هفتاد و چهارده این کتاب بیست دو مین کتاب هرژه از سری کتاب های ماجراهای تن تن و میلو است که در سال هزار و نهصد و شصت و هشت به چاپ رسید . شما عزیزان می توانید بغیر از دانلود کتاب بصورت رایگان  برای خرید کتاب پرواز شماره 714 کلیک نمایید.

 

 

دانلود کتاب پرواز شماره 714