سیزدهمین نوشته و کتاب هرژه کتاب گوی بلورین  که از بهترین های سری ماجراهای تن تن و میلو است که برای بار اول در سال هزار و نهصد و چهل و هشت به چاپ رسید کتاب هفت گوی بلورین در واقع قبل یا جلد اول کتاب معبد خورشید می باشد.برای خرید کتاب هفت گوی بلورین کلیک نمایید.برای دانلود به ادامه رجوع کنید

 

 

دانلود کتاب هفت گوی بلورین