درباره کتاب گنجهای راکام باید نوشت که این اثر شماره 12 م از سری کتاب های تن تن و میلو است که جلد دوم یا ادامه کتاب اسب شاخدار محاسبه میشود که در سال هزار و نهصد و چهل و چهار نوشته و به چاپ رسید در این قسمت بود که برای بار نخست با شخصیت پروفسور تورنسل آشنا میشویم.برای خرید کتاب گنجهای راکام چاپ انتشارات یونیورسال اینجا کلیک نمایید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید در پاین این نکته یادآور شوم در تلفظ عنوان بفارسی یا ترجمه های دیگر گنجهای راکهام نیز نام برده میشود

 

کتاب گنجهای راکام

 

دانلود کتاب گنجهای راکام در دو بخش

بخش اول

بخش دوم

 

 

  لینکهای مرتبط با تن تن و میلو

 درباره تن تن

خرید کتاب تن تن

سری کامل کمیک استریپ تن تن

کتاب های تن تن و میلو