یکی از کتب فرعی تن تن و میلو کتاب کشتی ارار امیز است که از این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است.کتاب کشتی اسرار آمیز پر از اتفاقات کمدی و معمایی است و کتابی است بسیار تصویری یعنی این ماجرا بسیار قابل تصویر سازی است از اینرو این نسخه از کتاب بصورت فیلم در امده که بسیار طرفدارم داشته در جهان

 

دانلود کتاب کشتی اسرار آمیز