کتاب سلام ماری که توسط نکیسا نورایی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هفتاد و هشت عدد است. در سفر به لهستان دو شهر بسیار وسیع این کشور را دیده ام. کراکو پایتخت کهن و پیشین آن و ورشو پایتخت حال حاضرش است.سلام ماری را که به یاد ماری کوری نگاشته ام گزارشاتم از این سفر می باشد.بسیاری از امار ویرانی و کشته های آدمی در جنگ جهانی دوم در ارتباط به لهستان است. در موزه تاریخ ورشو فیلمی دیدم که نمونه جمع شده عکسهای ورشو در دوران جنگ جهانی دوم به ترتیب تاریخ بود.‪روی دیگر سکه سختی می باشد که آدمهای لهستان در مسیر مدتها قرنها متحمل شده است و این رفتار خشک و سرد بازتابی از او می باشد. مردمان کشوری که تمام سرزمینشان طعمه دست اندازی همسایگانش بوده می باشد که چطور توانسته است به خارجیها روی خوش نمایان می کنند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلام ماری تماس بگیرید

دانلود کتاب سلام ماری

 

برگرفته از سایت مای بوک