کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری که توسط هانری رنه دالمانی نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و شصت و چهار صفحه می باشد.کتا فوق یکی از اثرهایی می باشد که به کشور ایران و رسم و رسومات و سیاست و مسائل اقتصادی و جامعه و فرهنگ آن پرداخته است.این سفرنامه یکی از آثاری می باشد که هانری رنه دالمانی فرانسوی نوشته است.نشر معروف امیر کبیر هم عکس و تصاویر تاریخی بسیاری به انتشار آن در زیادتر از هزار صفحه پرداخته است. سفرنامه از خراسان تا بختیارى به زبان شیرین فارسى ترجمه گشته است. سفرنامه موجود برگرفته از مدل زندگى کردن و رسومات و وضعیت های ادارى و اجتماعى و اقتصادى و فلاحتى ایران از دوران کهن تا آخر سلطنت قاجاریه با وجود تصویرهای فراوان است . در سال هزار و سیصد و سی و سه شمسی سفرنامه دالمانى به دست صنعتى‏ زاده کرمانى از داخل اروپا به ایران بازگردانده شد و ابراهیم رمضانى مدیریت کتابفروشى ابن‏ سینا آن را خریده و واسه ی ترجمه در دست آقای على محمد فره وشى مترجم همایون نهاد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری