کتاب سفرنامه فرد ریچاردز که توسط فرد ریچاردز نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و شصت و هشت صفحه می باشد. تا حال حاضر مستشرقین و سیاحت کنندهای زیادی به کشور ما سفر نموده اند و نوشته های مختلف و گوناگونی درمورد به زیباییهای وجود داشته در این کشور و عادتها و سنت های مردم عامیانه به صورت تحریر دراورده است .که مقداری از آنها به زبان فارسی برگردانیده شده می باشد.فردریک چارلز ریچاردز یکی از سیاحت کنندگانی می باشد که با داشتن خبرگی بسیار در کشیدن نقاشی و حکاکی قادر بوده که چهل و هشت تابلوی بسیار زیبا از شهرهای گوناگون ایران تهیه نماید و علاوه بر این برای آنکه از سلیقه و علاقه و نویسندگی و شاعری همچنان بی بهره نباشد موفق شده است و مشاهدات خود را با بیانی بسیاری لطیف و دقیق و شاعرانه در نوشته ای تحت عنوان یک مسافرت ایرانی توضیح داده است دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه فرد ریچاردز تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه فرد ریچاردز