کتاب سفرنامه کلاویخو که توسط روی گونزالس دو کلاویخو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد. خدماتی و کارهایی که سفرنامه ها به کمک و نمایان شدن تاریخ کشورها برایمان می کنند موضوعی نمی باشد که احتیاج به ثابت کردن و استدلال داشته باشد. به خصوص درباره ی کشور ما که از قدیم بسیاری از تاریخ نگاران و نویسندگان و شعرای ما خدمتکار حاکمان آن زمان و مغلوب قدرت بوده اند. از زمانی که پای جهانگردان غریبه و اجنبی بخصوص اروپائیان به ایران باز شده خیلی واقعیت ها از حرفها و صحبتهای آنها باقی مانده که اینک تاریخدانان و شرق شناسان از آنها سود زیادی خواهند برد. از آنجا که هر شخص برای آنکه به خاک بیگانه ای برود تمام مسائل را دیده و او با راه و کارهای شبیه کشور خویش مقایسه می کند.اظهارات جهانگردان ستونهایی واسه ی مقایسه کردن تمدنها در دوران گوناگون همچنان بدست ما می دهد. در دوران صفویه جهانگردان و تبلیغاتچیان مسیحی خیلی به ایران سفر می کردند و از آنان سفرنامه های بسیار زیادی باقی مانده است. ولی پیش از دوران صفویه از جهانگردان فرنگی که سفرنامه هایی از خویش به جای گذاشته باشند کسی را به یاد نمی آوریم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه کلاویخو تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه کلاویخو