کتاب سفرنامه خراسان و کرمان که توسط غلامحسین افضل الملک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهارده صفحه می باشد.سفرنامه خراسان و کرمان اثری از غلام‏حسین خان افضل الملک مى‏ باشد که درمورد مسافرت خویش به خراسان و کرمان و تعریف کردن از شهرها و روستاهای میان مسیر است. او سفرنامه فوق را به زبان فارسى و در یک جلد نوشته است. او در مسافرت خود از تهران به مشهد از وصف و حال دامغان که از اثر مراصد الاطلاع که به معنی چکیده معجم البلدان یاقوت حموى که به موجب صفى‏ الدین کوتاه و مختصر گشته اسم برده و بخشی از آن را تعرریف نموده است. مخصوصا از اثرهای کهن دامغان دیدن داشته است و دانسته ها و معلومات کامل و ذى قیمتى ارائه مى‏ دهد.و نوشته‏ هاى محمدحسن خان اعتمادالسلطنه را داخل نوشته ی مرآت البلدان را به اندازه ای با اطمینان و صحیح ندانسته و آنها را گفته و تعاریفی از دیگران مى‏ داند. از سبزوار و مردمش به نیکی یاد مى‏ نماید برای آنکه خود سالهایی داخل این شهر زندگی می کرده است و مقام معاونت حکومت این شهر را داشته است.پژوهش و تحقیقاتی تکمیل و جامع درباره ی سید هادى علوى و بنى مختار داشته و از عالمان سبزوار به درستی نیز اسم برده که در نوشته سفرنامه ذکر شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه خراسان و کرمان تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه خراسان و کرمان