کتاب سفرنامه کروسینسکی که توسط یوداش تادیوش کروسینسکی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و پنج صفحه می باشد. یکی از منبع های بسیار مهم دوره ی صفوی خاطرها و دید و نظرات مبلغان مذهبی این دوران می باشد.که هر اندازه گاهی با هرفهای سیاسی و اقتصادی و مذهبی زمانی را داخل ایران سپری مسی کنند و اکثرا همچنان پیروز بر گرفتن امتیازات گوناگون سیاسی و بازرگانی واسه ی دولت متبوع خویش می شدند. بعضی از این تبلیغاتچی ها مذهبی می باشند و با قدرتی و قوتی که بر زبان های شرقی داشته اند پیروز شده اند که از اعتبار بخصوصی داخل دربار صفوی بهره مند شوند و سال های طولانی را در ایران سکونت کنند. یکی از تبلیغ کنندهای مشهور و تاثیرگذار در مسیر و اتفاقات تاریخی آخر زمانه ی صفوی تادوز یودا کروسینسکی می باشد که زمان هجده سال داخل ایران زندگی می نموده و خویش شاهد زمان غروب دولت بزرگ صفوی و سال های از بین رفتن آن بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه کروسینسکی تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه کروسینسکی