کتاب زندگینامه پیر معارف رشدیه که توسط فخرالدین رشدیه نوشته شده است.که دارای دویست و هفتاد و سه صفحه می باشد.حسن رشدیه از کسانیست که اولین گامها را در نهضت فرهنگی ایران در سده پیش طی نموده است. او از اولین پایه گذاران مدارس جدید و نو داخل تبریز و دومین مدرسه در تهران بوده است که او را پدر فرهنگ تازه ی ایران اسم داده اند. او در سال های جنبش مشروطه در بین عضوهای انجمن باغ میکده بوده است. حاجی میرزا حسن رشدیه با نصیحت و سفارش پدر خود که از روحانی ها بود قصد داشت که به جای سفر نمودن به نجف و مطالعه کردن دروس طلبگی به استانبول و مصر و بیروت برود و آموزگاری مدرن را یاد گیرد. او به بیروت سفر کرد و در همانجا سبک جدید و مدرن آموزش الفبا و درس تازه ای مثل حساب و هندسه و تاریخ و جغرافیا را یاد گرفت. و در نهایت تفلیس به کار کردن مشغول شد. وقت برگشت ناصرالدین شاه از مسافرت خویش به فرنگ رشدیه طرح‌های آموزشی خویش را به او نشان داد و شاه او را مأمور نمود که به ایران بیاید و این سبک را داخل شهرهای ایران پایه گذاری و انجام دهد. برای خرید کتاب زندگینامه پیر معارف رشدیه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زندگینامه پیر معارف رشدیه