کتاب سفرنامه بلوشر به نوشته ویپرت فون بلوشر و به ترجمه کیکاووس جهانداری است.سفرنامه بلوشر یادگار و خاطره های ویپرت بلوشر کارگزار آلمانى داخل ایران می باشد که رویدادها و اتفاقات سى سال از تاریخ ایران برگرفته از کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار تا بر سره کار آمدن رضاشاه را درج نموده است. در این اثر کناره هایی از عمل و کارهای دولت آلمان و دیدار و تماس منبع های آن داخل ایران با دو کشور روس و انگلیس انعکاس یافته است.این نوشته با مقدمه با ارزشی از ترجمه کننده ی کیکاووس جهاندارى شروع شده است. متن کتاب مثل برخی از سفرنامه‏ ها مطیع نگاشته های نگارنده است و از تبویب و فصل‏ بندى بخصوصی برخوردار نمی باشد.یک سال بعد از به راه افتادن جنگ جهانى اول دولت آلمان دو هیئت را مأمور نمود تا یکى داخل ایران مانع هایی در مسیر رشد نیروهای روس و انگلیس که با آن کشور در جنگ بودند به وجود آورد.با دقت به این شرح و توضیحات و هم اکنون این متون که در سفرنامه ها و خاطراتی که در این زمانه به دست افراد خارجی نگاشته شده می شود مطالب پر سود درباره ی وضعیت این زمان بدست آورد. برای خرید کتاب سفرنامه بلوشر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفرنامه بلوشر