کتاب جهانگردی مارکوپولو نوشته ویکتور باریسوویچ اشکلوفسکی می باشد و توسط محمد عباسی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات گوتنبرگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنج صفحه است.مارکوپولو یک تاجر و جهانگرد ایتالیایی بوده که سفرنامه وی او را معروف نموده است . مارکوپولو به شرق دور و چین سفرهایی داشته است . تحقیق کننده ها و تاریخدانان کشورهای گوناگون و پیشرفته درمورد به سفرهای مارکوپولو اثرهای زیادی و مفصلی نوشته اند.اما هیچ کدام از آنها از نظر تحلیل علمی و تاریخی و تشریح منطقی و انتقادی متون به پای اثر جهانگردی مارکوپولو اثر ویکتور باریسوویچ اشکلوفسکی اندیشمند معروف معاصر نمی رسد. اثر این پژوهنده ی دانشمند در زمان کوتاهی به زبان های گوناگون جهان ترجمه و چاپ شد. اکثر متون این اثر با ارزش مربوط به ایران و آسیا و ممالک شرقی از جمله چین و تبت و هندوستان و اندونزی دارد و از این نظر مطالب آن واسه ی تاریخ جغرافیایی ممالک ذکر شده در نهایت ارزش و اعتبار است . برای خرید کتاب جهانگردی مارکوپولو به لینک موجود مراجعه نمایید.

جهانگردی مارکوپولو

دانلود کتاب جهانگردی مارکوپولو