کتاب در سرزمین آفتاب نوشته هینریش کارل بروگش که نویسنده  و باستانشناس  ومصر شناس آلمانی که در باره  کشور ایران هم پژوهشهایی انجام داده است. و و مرتبه به ایران امده است.اولین سفر نامه  ایشتم سفری به دربار سلطان صاحبقران می باشد  و دومین بار سفرنامه  از طریق روسیه و قفقاز به ایران آمد و این  سفرنامه ماهعسل خاطرات و مشاهدات  هینریش کارل بروگش در مورد ایران و ایرانیان حاصل این سفر دوباره وی به ایران است.برای خرید کتاب در سرزمین آفتاب  تماس بگیرید

 

دانلود کتاب در سرزمین آفتاب