کتاب سفرنامه اولئاریوس که توسط آدام اولئاریوس نوشته شده است.که با ترجمه ی احمد بهپور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یکی از خصوصیات مهم و بسیار زیاد زمان صفوی زیاد شدن و رواج یافتن تولید و تجارت ابریشم می باشد که موجب باز شدن زیادتر از پیش پای اروپائیان به ایران و رقابت های بازرگانی و در آخر سیاسی شده بوده است. دوست داشتن سلزانان این سلسله به خصوص شاه عباس بزرگ به افزایش ارتباطات بازرگانی و سیاسی و هم چنان استفاده کردن از جنگ افزارهای پیشرفته آن دوران اروپا در روبروی با قشون مجهز عثمانی خود عامل دیگری در زیادشدن این رقابت ها بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه اولئاریوس تماس بگیرید

دانلود کتاب سفرنامه اولئاریوس