کتاب زن و جوانی پایدار اثر دکتر بابرت ویلسن که در ایران نخست بار با ترجمه و تلخیص دکتر پرویز طالقانی  توسط موسسه مطبوعاتی علمی  در ده فصل در صد و شصت صفحه  به زنان و اهمیت زیبایی آنها پرداخته.اگر یک قرن پیش پزشکی ادعا میکرد که میتواند به زنان جوانی و زیبائی جاویدان بدهد سخن اورا گزافه می پنداشتند و اورا به دروغگویی یا فریب دادن متهم میکردند.اگر هم آن پزشک براستی پنین کاری میکرد.یعنی زنی را برای همه عمر جوان و زیبا و شاداب نگاه میداشت بی تردید ارا جادوگر می پنداشتند.به راستی چگونه ممکن است علیه طبیعت قیام کرد؟چطور ممکن است جریان طبیعی و عادی زندگی یک زن را تغییر داد؟دختری جوان با گذشت زمان مبدل به زنی اماده باروری میگردد کودکانی به دنیا میاورد و بعد کم کم دوران مادریش پایان می پذیزد و نیروی مادر شدن از او زایل میشود و بعد در سراشیب پیری می افتد.نه تنها بدن یعنی چهره و اندامها ان شادابی و طراوت را از دست میدهند بلکه روحیات و اخلاق زن نیز دگرگون میشود یک نوع نومیدی بر سراسر زندگی زنی که به دوران یائسگی رسیده است سایه می افکند.

کتاب زن و جوانی پایدار

دکتر ویلسون پزشک و دانشمندی که من اینک کتاب اورا به شما عرضه میدارم و شش سال افتخار شاگردی و همکاری با او را داشته ام .اگر یک قرن پیش  زندگی میکرد شاید متهم  به جادوگر میشد.اما امروز  تمام محافل پزشکی دنیا به نطریات و تجربیات او با توجهی روز افزون می نگرند.زیرا این پزشک عالیقدر معتقد است.که زنان حتی در سالهای بعد از یائسگی نیز می توانند از شکوه زیبایی و طراوت زندگی برخوردار باشند.به شرط انکه از دستورهای بهداشتی خاص که در این کتاب توصیه میشود پیروی کنند.بعقیده دکتر ویلسون که چکیده نظریات نظریات اورا توام با مطالعات شخصی و استباطی که از همکاری نزدیک به اوی داشته ام

در کتاب زن و جوانی پایدار نیاز ترحم انگیز بانوانی کهحیات خود را در گرو حالت زنانگی خویش میگزراند تا شاید از این رهگذر گذشت زمان را جبران نمایند بخوبی منعکس شده است.دکتر ویلسون معتقد است که مراحل نخستین زندگی مقدمه ایست برای سالهای تکامل.اگر پزشکان هورمونهای مورد نیاز را در سالهای قبل از یائسگی تامین نماید.از بروز عوارض و اختلالات ناشی از این تحول بیولوؤیکی جلوگیری و ممانعت خواهد شد