کتاب سخنوران و خطاطان زنجان تالیف کریم نیرومند با همکاری کریم زعفری است این کتاب مربوط به دوره قرن چهارم تا عصر حاضر است البته  تا سال چهل و هفت که این تذکره در هزار پانصد نسخه در قطع وریزی و جلد سلفون توسط موسسه مطبوعاتی زعفری زنجانی به چاپ رسید.

تاریخ هر ملت و هر کشور و بالاخره هر منطقه و هر قومی بوسیله سخنوران و نویسندگان در آئینه ادبیات متجلی میگردد.اگر نویسنده و شاعری وجود نداشته باشد ادبیات وجود ندارد. و اگر ادبیاتی وجود نداشته باشد آئینه تاریخ کدر میشود یعنی بقول جناب جعفر میرزائی

گر نباشد سخن از باده و عشق        یا زذلبستگی انس و سرور

آدمی نیست به بستان وجود     جز تماشاگر و آنهم از دور

و این سخنوران است که تاریخ گذشته و حال را هر کس بزبانی به نسلهای آینده بازگو میکند بهرحال سخن در این مقوله بسیار است کتابی گرد آوری شده یعنی موجود صامتی بوجود امده که دز آن زنده و مرده پیزو جوان با شما حرف میزنند.

 

 کتاب سخنوران و خطاطان زنجان

 ادامه را دنبال کنید

 

 

 

 یکی ارائه طریق میکند دیگری از عشق و محبت زمزمه مینماید شاعری سوزدل و جفای یار را بقالب نظم کشیده خداشناسی راه راستی و راه خدا شناسی نشان میدهد.خطاطی.هنر خود را بصورت قطعا زیبا در آورده.نقاشی جمال دل ارای یار و زیبائیهای طبیعت را جلوه گر میسازد.مختصر اینکه سخن از عشق از باده از درد هجران از شربت وصل از تلخ و شیرین زندگی از بهار و خزان از گل و بلبل میگویند هوشیاران مست و مستان هوشیار ناله میکنند تا پیر مغان را دریابند تا بوصل معشوق یرسند اینست ارمغانی که تقدیم صاحبدلان میکنیم و انتظار داریم این ارمغان را از ما بپذیرید